Education In Progress, Italy

Education In Progress, Włochy jest organizacją non-profit, która działa w obszarach zaangażowania społecznego, projektowania projektów europejskich, szkolenia personelu The Adult Schools i ośrodków dla dorosłych migrantów w południowych Włoszech, zapewniając innowacyjne metody włączenia uczniów do społeczeństwa i Rynku Pracy. Członkowie Education In Progress inwestują swoje siły intelektualne i twórcze we własnym terytorium, które obejmuje głównie regiony południowych Włoch, od Kampanii i Apulii do Sycylii, a jednocześnie łączą się z całą Europą. Głównym celem jest wspieranie osób dorosłych poza rynkiem pracy lub o pochodzeniu migracyjnym poprzez umożliwienie im zrobienia pierwszego, najtrudniejszego kroku w kierunku samodoskonalenia i podnoszenia kwalifikacji.


University of Latvia

Uniwersytet Łotewski został założony w 1919 roku i obecnie, z ponad 15 000 studentów, 822 pracowników akademickich (631 z doktoratem) 13 wydziałów i ponad 20 instytutów badawczych i niezależnych ośrodków badawczych, jest jednym z największych kompleksowych i wiodących uniwersytetów badawczych w krajach bałtyckich. Uniwersytet oferuje ponad 130 akredytowanych przez państwo akademickich i zawodowych programów studiów.

Uniwersytet Łotewski poświęca wiele uwagi rozwojowi współpracy międzynarodowej w celu promowania swojej tożsamości na arenie międzynarodowej i wzmocnienia reputacji Uniwersytetu na całym świecie. Do tej pory Uniwersytet Łotewski podpisał 140 umów dwustronnych na całym świecie i ponad 700 umów z 368 instytucjami w 32 krajach europejskich w ramach programu ERASMUS+.

Wydział Edukacji, Psychologii i Sztuki jest największym wydziałem z ponad 3000 studentów i 200 pracowników. Głównym celem Wydziału jest kształcenie nauczycieli przed i w trakcie pracy, rozwój programów nauczania, badania w zakresie nauk o edukacji i zarządzania edukacją, psychologii. Wydział jest głęboko zaangażowany w kształcenie nauczycieli i dorosłych, aby przygotować swoich absolwentów do pracy z różnorodnością w szkołach i w społeczności. Wydział przygotowuje również nauczycieli do pracy w przedszkolach. Uczestniczy w badaniach i działaniach praktycznych z zakresu edukacji włączającej.


Eurospeak, Ireland

Eurospeak, Irlandia jest firmą zajmującą się technologią edukacyjną, której celem jest dostarczanie produktów edukacyjnych i szkoleń. Dostarczamy lekcje języka angielskiego online dostosowane do potrzeb osób indywidualnych i grup, jak również projektujemy i rozwijamy innowacyjne narzędzia edukacyjne, takie jak e-kursy, oceny online i inne. Oferowane przez nas kursy języka angielskiego obejmują Business English, przygotowanie do testu IELTS oraz 'bootcampy’ dla grup o określonym celu.

Dodatkowo, Eurospeak skupia się na pomocy grupom defaworyzowanym, które staramy się wspierać poprzez udział w projektach Erasmus+. Eurospeak promuje działania, które w innowacyjny i kreatywny sposób podchodzą do włączenia grup marginalizowanych, takich jak migranci, uchodźcy, osoby bezrobotne, LGBT+, osoby starsze. Eurospeak oferuje również usługi związane z finansowaniem unijnym, takie jak pisanie wniosków i ocena projektów.

Misją Eurospeak Ireland jest promowanie innowacji w edukacji, włączającej i zintegrowanej edukacji oraz szkoleń. Mamy duże doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu programów szkoleniowych, zarówno w sektorze korporacyjnym, jak i dla różnych grup defaworyzowanych. Zaczynamy od analizy potrzeb, zwracając jednocześnie szczególną uwagę na indywidualny kontekst nauczania, zapewniając, że treści i używany język są na odpowiednim poziomie dla każdej konkretnej grupy.


European Knowledge Spot, Greece

European Knowledge Spot, Grecja jest opartą na badaniach organizacją społeczeństwa obywatelskiego zaangażowaną w udostępnianie informacji i wiedzy dla wszystkich oraz tworzenie pozytywnego wpływu na edukację, integrację społeczną i ochronę środowiska w celu budowania ery pokoju i zrównoważonego rozwoju dla młodych pokoleń. Organizacja kładzie nacisk zarówno na wspieranie formalnego i nieformalnego systemu edukacji i przyczynianie się do równego dostępu do niego dla wszystkich, jak również na projektowanie i dostarczanie dostosowanych do potrzeb możliwości uczenia się przez całe życie, edukacji i budowania potencjału.


Asociacia Dyslexia, Bulgaria

Asociacia Dyslexia, Bulgaria jest organizacją pozarządową i nie nastawioną na zysk. Główne cele to: rozpowszechnianie informacji o dysleksji i innych trudnościach w uczeniu się; prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, rodziców i specjalistów w celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności praktycznych dla bardziej efektywnego wspierania osób z dysleksją; zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym z trudnościami ze spektrum dysleksji remediów i wspieranie ich w pokonywaniu trudności. Stowarzyszenie działa na rzecz stworzenia społeczeństwa przyjaznego dysleksji, które umożliwi wszystkim osobom z dysleksją osiągnięcie ich potencjału.

Od momentu powstania w 2005 roku DABG brało udział w wielu projektach związanych z dysleksją i innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, wczesną identyfikacją i wczesną interwencją; wspieraniem uczniów w rozwijaniu umiejętności uczenia się, wykorzystaniem technologii wspomagających w edukacji, dwujęzycznością, uczeniem się/nauczaniem języków obcych itp.

Specjaliści w Stowarzyszeniu prowadzą szkolenia, seminaria, warsztaty, prezentacje dla nauczycieli, specjalistów i rodziców; ocenę i konsultacje indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z całego kraju.


Danmar Computers LLC, Poland

Danmar Computers Sp. z o.o. jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych, także oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar Computers posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, wykorzystywanych główne w celach edukacyjnych. Pracownicy firmy mają doświadczenie w pracy nad projektami europejskimi, w tym w prowadzeniu badań i opracowywaniu materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb użytkowników. W przeciągu 15 lat działalności, Danmar Computers uczestniczył w realizacji ponad 50 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i obecnie Erasmus+.
W wielu projektach, firma Danmar Computers odpowiedzialna była za opracowanie i koordynowanie strategią upowszechniania. Firma jest autorem i dostawcą systemu do zarządzania projektami europejskimi AdminProject (adminproject.eu), często używanym w projektach. Działalność firmy oparta jest na dobrze ugruntowanej sieci współpracy z podmiotami krajowymi, w tym organizacjami szkoleniowo-doradczymi, szkołami, uniwersytetami, instytucjami publicznymi oraz firmami z sektora prywatnego, a także zagranicznymi – partnerami z różnych krajów UE. Misją Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.