Общи маркери за дислексия и стратегии за преодоляване на затрудненията

Настоящият доклад обобщава резултатите от предишни работни дейности, извършени от
страните партньори в Консорциума. В него е включена информация от националните доклади за настоящите програми за специфично обучение по дислексия и съществуващите пропуски в системата за обучение на възрастни.