• Резултат 1 (WP2) има за цел да разработи Наръчник за общите характеристики на дислексията и стратегиите за корекция, предназначен за преподаватели на възрастни, който да осигури общо разбиране на симптомите и проявленията на дислексията, както и най-ефективните стратегии за тяхната корекция. Крайната цел е да се подчертае приносът на правилното диагностициране на дислексията и формирането на приобщаваща учебна среда.
  • Основната цел на Резултат 2 (WP3) е да се разработи и предостави обучителен пакет, състоящ се от 5 видеомодула, въз основа на резултатите, получени от WP2, които да предоставят на преподавателите на възрастни общ преглед на асистиращите технологии, които биха могли да се използват в помощ на учащите с дислексия, както и на подходящи методи и подходи на преподаване.
  • Целта на Резултат 3 (WP4) е да се създаде и развие онлайн платформа, която да служи като място за онлайн обучение, както и като информационно хранилище и инструмент за създаване на мрежа от общности, които насърчават положителното отношение към хората с дислексия, представяне на техните постижения, като се фокусират върху силните им страни.