Education In Progress, Italy

Education In Progress, Италия е организация с нестопанска цел, която работи в областта на социалната ангажираност, разработването на европейски проекти, обучението на персонала на училищата за възрастни и центровете за възрастни мигранти в Южна Италия, предоставяйки иновативни методи за приобщаване на обучаемите към обществото и пазара на труда.
Организацията развива дейност предимно в Южна Италия, от Кампания и Пулия до Сицилия, и същевременно се свързват с цяла Европа. Основната цел е да се подкрепят възрастните извън пазара на труда или с мигрантски произход, като им се позволи да направят първата, най-трудна стъпка към самоусъвършен-стване и повишаване на квалификацията.


University of Latvia

Латвийският университет е основан през 1919 г. и понастоящем, със своите над 15 000 студенти, 822 души академичен персонал (631 с докторска степен), 13 факултета и над 20 изследователски института и независими учебни центрове, е един от водещите университети в Прибалтика.Той предлага над 130 акредитирани от държавата академични и професионални учебни програми. Университетът отделя голямо внимание на развитието на международното сътрудничество, за да популяризира своята идентичност в международен план и да укрепи репутацията на университета по света. Към днешна дата Латвийският университет е подписал 140 двустранни споразумения по целия свят и над 700 споразумения с 368 институции в 32 европейски държави в рамките на програмата ERASMUS+.

Факултетът по педагогика, психология и изкуство е най-големият, с повече от 3000 студенти и 200 служители. Основната насоченост на факултета е обучението на учители, разработване на учебни програми, научни изследвания в областта на образованието. Факултетът е трайно ангажиран с обучението и преквалификацията на учители, като ги подготвя за работа с многообразието в училищата и в общността. Факултетът подготвя и учители за работа в детски градини. Участва в изследователски и практически дейности в областта на приобщаващото образование.


Eurospeak, Ireland

Eurospeak, Ирландия е компания за образователни технологии, която се занимава с предоставяне на образователни продукти и обучение. Сред тях са: онлайн уроци по английски език, съобразени с нуждите на отделни лица и групи; електронни курсове, онлайн оценки и др.

Eurospeak поставя специален акцент върху подпомагането на групи в неравностойно положение, които се стреми да ги подкрепя чрез участието си в проекти по програма Еразъм+. Насърчава действия, които прилагат новаторски и творчески подход към приобщаването на маргинализирани групи като мигранти, бежанци, безработни, ЛГБТ+ и възрастни хора. Кoмпанията предлага услуги, свързани с финансирането от ЕС, като например писане и оценка на проекти.

Мисията на Eurospeak Ирландия е насърчаване на иновациите в образованието, приобщаващото и интегрираното образование. Има значителен опит в разработването и провеждането на обучителни курсове, както в корпоративния сектор, така и за различни групи в неравностойно положение. Анализира потребностите, като обръща специално внимание на индивидуалния контекст на обучение, гарантирайки, че съдържанието и използваният език са на подходящо ниво за всяка конкретна група.


European Knowledge Spot, Greece

European Knowledge Spot, Гърция е обществена гражданска организация, която се стреми да направи информацията и знаието достъпни за всички и да окаже положително въздействие върху образованието, социалното включване и опазването на околната среда, да създаде условия за спокойно и устойчиво развитие на младото поколение. Организацията поставя акцент както върху подпомагането на формалното и неформалното образование и допринасянето за равния достъп до него за всички, за предоставянето на възможности за учене през целия живот, качествено образование и изграждане на капацитет.


Asociacia Dyslexia, Bulgaria

Асоциация Дислексия – България е неправителствена организация с нестопанска цел. Основните й цели са: да разпространява информация за дислексията и други обучителни затруднения; да провежда обучения на учители, родители и специалисти за повишаване на знанията и практическите им умения за по-ефективна подкрепа на лицата с дислексия; да предоставя корекционни услуги на деца, младежи и възрастни със затруднения от дислексичния. Дейностите на Асоциацията са насочени към изграждане на формирането на толерантно общество, което да даде възможност на всички хора с дислексия да разгърнат своя потенциал.

От създаването си през 2005 г. досега DABG е участвала в много проекти, свързани с дислексията и други специфични обучителни трудности, ранното идентифициране и ранната интервенция; подпомагането на учениците да развият добри умения за учене, използването на технологии в образованието, билингвизма, изучаването/преподаването на чужди езици и др.

Специалистите в Асоциацията провеждат обучения, семинари, работни срещи, презентации за учители, специалисти и родители; оценяване и индивидуални консултации за деца, младежи и възрастни от цялата страна.


Danmar Computers LLC, Poland

Danmar Computers LLC, Полша е частна компания, работеща в сферата на информационните технологии и предоставяща професионално обучение в това направление. Danmar има богат опит в разработването на съвременни уеб и мобилни приложения за образователни цели. Компанията има дългогодишен опит в работата по европейски проекти, в рамките на които екипът е провеждал проучвания и разработвал материали, съобразени с нуждите на различни групи обучаеми. За 22 години, Danmar е реализирал успешно над 100 проекта в рамките на програмите Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress и Erasmus+.

Danmar Computers е разработила и поддържа платформата AdminProject, онлайн система за управление на европейски проекти. Всички дейности на компанията се основават на широка и добре изградена мрежа за сътрудничество, както на национално, така и на международно ниво. Националните мрежи включват обучителни и консултантски институции, университети, училища, НПО, компании от частния сектор. Международните мрежи включват партньори с различен профил от всички страни на Европейския съюз. Мисията на Danmar Computers е насърчаването на образованието през целия живот и осигуряването на равен достъп до образование за всички с помощта на съвременните технологии.