Усъвършенстване на цифровите инструменти за приобщаващо образование на възрастни с дислексия
DYGI4ADU – 2022-1-IT01-KA220-ADU-000087842

Научната литература идентифицира редица предизвикателства, дължащи се в голяма степен на сегментирания подход към явлението и на липсата на стандартни процедури за оценка и подкрепа.

Проектът DYGI4ADU има за цел да подобри знанията за състоянието дислексия при възрастни и за ефективните методики за корекция чрез анализ, изследване и разработване на ръководство и дигитален учебен материал в помощ на преподавателите, работещи с възрастни обучаеми.

Екипът на проекта DYGI4ADU счита, че приобщаването и достъпността са в основата на бъдещия успех на дигиталната педагогика.

Проектът DYGI4ADU цели:

  • Налагане на разбирането, че дислексията е широко разпространено явление, което изисква координиран отговор;
  • Осигуряване на техническа компетентност на преподавателите, работещи с възрастни обучаеми;
  • Повишаване на знанията на обучителите за идентифициране на отличителните симптоми на дислексията при възрастни и разбиране на това как състоянието се различава по отношение на проявите и степента на трудност;
  • Подпомагане на възрастните с дислексия за подобряване на уменията им за четене и писане, и предоставяне на възможности да функционират и учат самостоятелно;
  • Повишаване на качеството услугите предоставяни от партньорските организации хора с дислексия в след-училищна възраст; повишаване на капацитета им за сътрудничество на транснационално равнище, засилване интернационализацията на техните действия.

Начало: 01 октомври 2022
Край: 31 януари 2025