Βελτίωση των ψηφιακών εργαλείων για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση ενηλίκων με δυσλεξία
DYGI4ADU – 2022-1-IT01-KA220-ADU-000087842

Η τρέχουσα βιβλιογραφία έχει εντοπίσει μια σειρά από προκλήσεις, οι οποίες επικεντρώνονται στις τμηματικές προσεγγίσεις του φαινομένου, στην έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών με προσιτό τρόπο.

Το έργο DYGI4ADU στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το φαινόμενο της δυσλεξίας των ενηλίκων και τις αποτελεσματικές μεθοδολογίες για την αποκατάσταση μέσω της ανάλυσης, της έρευνας και της δημιουργίας ενός εγχειριδίου και ψηφιακού διδακτικού υλικού για την υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Το DYGI4ADU θεωρεί τη συμμετοχικότητα και την προσβασιμότητα ως τον πυρήνα της μελλοντικής επιτυχίας της ψηφιακής παιδαγωγικής.

Το έργο DYGI4ADU θέλει:

  • να προσελκύσει την προσοχή στη δυσλεξία ως ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο στην Ευρώπη που απαιτεί συντονισμένη αντιμετώπιση,
  • να αυξήσει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας των ενηλίκων και τις αποτελεσματικές μεθοδολογίες αποκατάστασης,
  • να βελτιώσει τις ικανότητες και τις δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων και των παρόχων που τους προμηθεύουν με καινοτόμες και ψηφιακές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία ενηλίκων με δυσλεξία,
  • να διευκολυνθούν οι ενήλικες με δυσλεξία να βελτιώσουν την ποιότητα της εργασίας τους και να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους στην ανάγνωση και τη γραφή,
  • να ευαισθητοποιήσει τις κοινότητες σχετικά με μια τόσο συχνή αλλά χωρίς σαφήνεια μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει τη μαθησιακή πορεία των ενηλίκων και τις ευκαιρίες απασχόλησής τους.

Ημερομηνία έναρξης: 01 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία λήξης: 31 Ιανουαρίου 2025