• Το Παραδοτέο 1 (Πακέτο Εργασίας 2) αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός εγχειριδίου για τα κοινά σημάδια δυσλεξίας και τις στρατηγικές αποκατάστασης που απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, το οποίο θα παρέχει μια γενική κατανόηση των σημείων και των συμπτωμάτων της δυσλεξίας, καθώς και των πιο αποτελεσματικών στρατηγικών αποκατάστασης της δυσλεξίας. Απώτερος στόχος είναι να τονιστεί η συμβολή της σωστής διάγνωσης της δυσλεξίας και να επιβληθούν περιβάλλοντα μάθησης χωρίς αποκλεισμούς.
  • Ο κύριος στόχος του Παραδοτέου 2 (Πακέτο Εργασίας 3) είναι να αναπτυχθεί και να παραδοθεί ένα εκπαιδευτικό πακέτο αποτελούμενο από 5 βιντεοενότητες, με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το Πακέτο Εργασίας 2, το οποίο θα παρέχει στους εκπαιδευτές ενηλίκων μια επισκόπηση της φιλικής προς τη δυσλεξία και τη δυσλεξία υποστηρικτικής τεχνολογίας, των διδακτικών πρακτικών και προσεγγίσεων.
  • Στόχος του Παραδοτέου 3 (Πακέτο Εργασίας 4) είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα χρησιμεύσει ως χώρος ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και ως αποθετήριο πληροφοριών και εργαλείο δικτύωσης της κοινότητας, προωθώντας τη θετική ταυτότητα, την κοινότητα και τα επιτεύγματα των δυσλεξικών ατόμων, εστιάζοντας στα δυνατά τους σημεία.